14 ก.พ. 2562   แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562   ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล ในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES WI-FI)  กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ก.พ. 2562   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562   การยกเลิกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562   กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับสูลหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวศาสตร์พระราชาสำหรับครู กศน. ระด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562   โครงการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ก.พ. 2562   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562   ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 2562   การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีง  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
11 ก.พ. 2562   การประกวดผลงานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2562   การดำไเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.จังหวัดสตูล และคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนกา  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
08 ก.พ. 2562   การรายงานแผนและผลการดำเนินการของคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล (เฉพาะ กศน.อำเภอทุ่งหว้า)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
08 ก.พ. 2562   ส่งคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562   การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562   การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562   การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562   การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562   การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราข 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2562   สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
31 ม.ค. 2562   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วิชาเลือก)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
28 ม.ค. 2562   ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2562   การรับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ม.ค. 2562   สำรวจข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ จชต. (เฉพาะ กศน.อำเภอละงู/ท่าแพ/ควน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 ม.ค. 2562   ขอเชิญเข้้าร่วใโครงการอบรมเข้าใช้งานโปรแกรม C-Smart และการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ม.ค. 2562   ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
23 ม.ค. 2562   ขอความร่วมมือจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ "ศุนย์ OOCC กศน.อำเภอ"  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
22 ม.ค. 2562   รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 2562   โครงการสานสายใย กศน.8  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ม.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
21 ม.ค. 2562   การขยายผลการอบรมของชุดวิทยากร 904 รุ่นที่ 2/61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 2562   ขอเเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำหนังสืออิเล้กทรอนิกส์เพื่อยกระดับมาตรฐานการอ่าน  กศ.อัธยาศัย      รับ
15 ม.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 ม.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลต้นไม้เพื่อคัดเลือกเป็น "รุกข มรดกของแผ่นดิน"  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ม.ค. 2562   การคัดเลือกผู้ทีมีผลงานดีเด่นทางวัฒธรรม พุทธศักราช 2562  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
14 ม.ค. 2562   การดำเนินงานโครงการ "ศธ จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
11 ม.ค. 2562   รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559 (เฉพาะ กศน.มะนัง/ทุ่งหว้า)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 2562   ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลครูดีเด่น ระดับจังหวัด "ครูดีศรีส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 2562   ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลครูดีเด่น ระดับจังหวัด "ครูดีศรีส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ม.ค. 2562   แนวทางเกี่ยวกับเรื่องทีมีการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ม.ค. 2562   ติดตามแบบประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการ Smart onie เพื่อสร  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
10 ม.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำดิจิทัลและขับเคลื่อนศูนย์ OOCC จังหวัดสตูล  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
10 ม.ค. 2562   ขอให้จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 บรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 2562   โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 2562   การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 2562   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 2562   รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
07 ม.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสนุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 ม.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ของพนักงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 2562   การเตรียมการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องพายุ "ปาบึก" (PABUK)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 2562   ผลการคัดเลือกผู้ประกิบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 2562   ผลการคัดเลือกผู้ประกิบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ธ.ค. 2561   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา จชต. (MOE CUP)  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
21 ธ.ค. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ธ.ค. 2561   ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ธ.ค. 2561   การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
19 ธ.ค. 2561   การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2561   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   การคัดเลือกสตรีดีเด่น บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   ขอควมร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   รับสมัครคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขิงบุคลากรฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 ธ.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
04 ธ.ค. 2561   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตร 51  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   ขอความร่วมมือจัดทำทำเนียบปราชญ์  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   แนวทางการดำเนินงานและรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบ้ติการการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันชาต  กลุ่มอำนวยการ      รับ