22 พ.ค. 2562   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตร 51  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
22 พ.ค. 2562   เผยแพร่เครื่องมือประเมินเทียบระดับการรู้หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
21 พ.ค. 2562   การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
16 พ.ค. 2562   การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 2562   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 2562   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2562   ประกวดเขียนเรียงความประจำเดือนพฤษภาคม หัวข้อ "ต้นไม้ของแผ่นดิน"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2562   แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแ่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   สิทธอประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   คำแนะนำแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในเดือนรอมฎอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   การขอรับสนุบสนุนสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.) ที่เหลือจากการจำหน่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   การลดราคาการจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ปี 2562)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2562   จัดส่งปลอกแขนลูกเสือจิตอาสา "กศน.จังหวัดสตูล"  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
10 พ.ค. 2562   การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2562   ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่องนโยบายการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
08 พ.ค. 2562   กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 พ.ค. 2562   ส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2562   ขอเชิญประชุมติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
03 พ.ค. 2562   การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2562   การสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2562   การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2562   ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2562   รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2562   การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
02 พ.ค. 2562   การประชุมขับเคบื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูป  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
02 พ.ค. 2562   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสระบุรี  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
02 พ.ค. 2562   การประชุมขับเคบื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูป  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
02 พ.ค. 2562   ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2562   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2562   โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2562   แนวปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประเมินตนเอง และแผนพัฒนาบุคคล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2562   สำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
26 เม.ย. 2562   การจัดทำคลิปวิดีโอผู้ประสบความสำเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุนระดับตำบล  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
26 เม.ย. 2562   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2562   การสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ขึ้นตรง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2562   รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2562   การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 เม.ย. 2562   การสำรวจข้อมูลเทียบระดับ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2562   ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2562   ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2562   ประขาสัมพันธ์ดครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2562   ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 เม.ย. 2562   ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
23 เม.ย. 2562   การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
23 เม.ย. 2562   ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
18 เม.ย. 2562   เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.๒๕๖๑ ใช้ในสถ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
18 เม.ย. 2562   การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
18 เม.ย. 2562   โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
18 เม.ย. 2562   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดบไม่มีใบอนุญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562   หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งของบุคคลภายนอกสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562   ประกาศรายชื่อผู้มีฃสิทธิเข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562   ส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดดเด่น ปี 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562   เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562   การกำหนดพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
11 เม.ย. 2562   แนวทางและขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2562   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2562   ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2562   การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2562   รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบบรจุและแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2562   อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังห  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
05 เม.ย. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส ๑ - ๒ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562   การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562   แจ้งข้อเสนอแนะโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
04 เม.ย. 2562   หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ