17 ธ.ค. 2561   การคัดเลือกสตรีดีเด่น บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   ขอควมร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   รับสมัครคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขิงบุคลากรฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
14 ธ.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
04 ธ.ค. 2561   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตร 51  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   ขอความร่วมมือจัดทำทำเนียบปราชญ์  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   แนวทางการดำเนินงานและรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบ้ติการการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
30 พ.ย. 2561   การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันชาต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2561   โครงการพัมนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาจ้งหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0  กศ.อัธยาศัย      รับ
26 ต.ค. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2561   การสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
10 ต.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียน1/2561  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
08 ต.ค. 2561   ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
05 ต.ค. 2561   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2561   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ย. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2561   การสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2561   นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
20 ก.ย. 2561   รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 ก.ย. 2561   ประกศรายชื่อบุคลากร/สถานศึกษา ที่มีผลงานการบริหารจัดการและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracstice) ระด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2561   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2561   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมนิทรรศการผลการดำเนินงานในสถาบันปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
31 ส.ค. 2561   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมนิทรรศการผลการดำเนินงานในสถาบันปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
15 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561   การขอพระาราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561   การเลื่อนเงินเดือน/ขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1ตุลาคม 2561)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561   การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2561  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
03 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
01 ส.ค. 2561   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
01 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
01 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบติการจัดทำแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561   การประกวดผลงานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561   การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ค. 2561   โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในจังหวัดชาย  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
25 ก.ค. 2561   ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
24 ก.ค. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2561   แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
19 ก.ค. 2561   ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
18 ก.ค. 2561   แนวงทางการดำเนินการเนื่องในโอกสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2561   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 ก.ค. 2561   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศุนย์ กศน.อำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.ค. 2561   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงา  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 ก.ค. 2561   เปลี่ยนแปลงวันประชุมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนคนจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
06 ก.ค. 2561   งานชุมนุมลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
26 มิ.ย. 2561   การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
25 มิ.ย. 2561   ขอเชิญประชุมติดตามและจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ จชต  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
25 มิ.ย. 2561   ขอเชิญประชุมติดตามและจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ จชต  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
22 มิ.ย. 2561   ขอความร่วมมือจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
22 มิ.ย. 2561   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2561   จัดนิทรรศการและเชิญร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ (ฉพาะ กศน.อำเภอทุ่งหว้า)  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 มิ.ย. 2561   จัดนิทรรศการและเชิญร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคมตามรอยพระอัจฉริยภาพสู่ว  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
21 มิ.ย. 2561   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561   ขอสำรวจข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการเพื่อการดำเนินงานวิจัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561   ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561   การแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
12 มิ.ย. 2561   การฝึกอบรมลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2/2561  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
11 มิ.ย. 2561   ขอข้อมูลสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
07 มิ.ย. 2561   การติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
06 มิ.ย. 2561   สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 มิ.ย. 2561   การประกวดแข่งขันทักษะความสามารถ เยาวชน..คนชายแดนใต้  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
04 มิ.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำ  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ
01 มิ.ย. 2561   รายงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
01 มิ.ย. 2561   รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม  กลุ่มแผนงานฯ      รับ
31 พ.ค. 2561   โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องกลุ่มขับเคลื่อนวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการพาณิชย์ฯ (เฉพาะ กศน.อำเภอควน  กลุ่มส่งเสริมฯ      รับ